Natječaj za dodjelu poticaja za uređenje nekretnina na području Općine Donja Dubrava u 2023. godini - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Općina Donja Dubrava
Općinski načelnik

KLASA: 370-01/23-01/03
URBROJ: 2109-5-01-23-01
Donja Dubrava, 6.12.2023.

Na temelju članka 5. Odluke o poticanju uređenja nekretnina na području Općine Donja Dubrava,  („Službeni glasnik Međimurske županije”, br. 15/17, 5/20, 18/22, 27/23), Općinski načelnik Općine Donja Dubrava, OIB: 63140387407, raspisuje        

 

                                       N A T J E Č A J

za dodjelu poticaja za uređenje nekretnina na području Općine Donja Dubrava u 2023. godini

1. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu poticaja te visina poticaja:
Općina Donja Dubrava (u daljnjem tekstu: Općina) će vlasnicima nekretnina koji su tijekom 2023. godine kupili, naslijedili ili im je darovana nekretnina na području Općine u 1/1 dijela čestice ili minimalno u suvlasništvu ½ dijela čestice na kojoj je izgrađen stambeni objekt kojeg namjeravaju urediti za stanovanje ili se nalazi stambeni objekt u ruševnom stanju kojeg namjeravaju ukloniti i na istoj parceli izgraditi novi stambeni objekt, dodijeliti poticaj u iznosu od 2.660,00 €.
Pravo na ostvarivanje poticaja imaju vlasnici nekretnine (u daljnjem tekstu: korisnici poticaja) uz uvjet da je vlasnik ili supružnik vlasnika zaposlena osoba neprekinuto najmanje godinu dana do dana isteka roka za dostavu prijave na natječaj za dodjelu poticaja te da nema u vlasništvu stan, niti je u zadnjih 10 godina bio vlasnik ili suvlasnik kuće, kuće za odmor ili sličnog objekta pogodnog za stanovanje.
Nakon dodjele poticaja korisnici imaju sljedeće obveze:
a/ korisnik poticaja i članovi njegove uže obitelji (supružnik i djeca) moraju kod adaptacije stambenog objekta u roku od 2 godine nakon odobrenja potpore prijaviti prebivalište na adresi stambenog objekta za koji je odobren poticaj i mora zadržati prebivalište neprekinuto sljedećih 10 godina bez promjene te dokazati računima da je izvršena adaptacija kuće u trostruko većem iznosu od dobivene potpore.
b/ ukoliko se korisnik poticaja odluči za novogradnju, onda mora u roku od 2 godine nakon odobrenja potpore ishoditi akt o građenju i započeti građenje, a 6 godina nakon odobrenja potpore završiti građevinu te zajedno s članovima uže obitelji prijaviti prebivalište na adresi stambenog objekta za koji je odobren poticaj i mora zadržati prebivalište neprekinuto sljedećih 10 godina bez prestanka.
Kao garanciju za ispunjenje uvjeta , korisnik poticaja prije zaključenja ugovora o dodjeli poticaja, mora dostaviti Općini bjanko zadužnicu najmanje u vrijednosti dodijeljenog poticaja ovjerenu kod javnog bilježnika.
U slučaju da korisnik poticaja ne ispuni neki uvjet iz ove Odluke dužan je Općini vratiti dobivena sredstva uvećano za zatezne kamate najkasnije 60 dana nakon što nastane neispunjenje nekog od uvjeta.
2. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti:
- prijava na natječaj za dodjelu poticaja (obrazac prijave može se podići u Općini),
- preslika kupoprodajnog ugovora koji je ovjeren kod javnog bilježnika i prijavljen kod nadležne Porezne uprave ili presliku rješenja o nasljeđivanju,
-zemljišno-knjižni izvadak za kupljenu nekretninu ili nekretninu koju je naslijedio,
-izjavu da korisnici poticaja nemaju stan, kuću ili kuću za odmor pogodnu za stanovanje ovjerenu kod javnog bilježnika
-potvrdu HZMO kojom se dokazuje da je vlasnik nekretnine i/ili supružnik vlasnika zaposlena osoba najmanje godinu dana od dana raspisivanja natječaja,
-podatke o bankovnom računu korisnika poticaja
-bjanko zadužnicu najmanje u vrijednosti dodijeljenog poticaja ovjerenu kod javnog bilježnika
3. Naziv tijela kome se molbe podnose i rok za dostavu molbi:
- prijave za dodjelu poticaja s traženom dokumentacijom, dostavljaju se najkasnije do 20.12.2023. godine na adresu: Općina Donja Dubrava, Trg Republike 13, Povjerenstvo za dodjelu poticaja za uređenje nekretnina  s naznakom „Natječaj za poticaj za uređenje nekretnina“.
4. Rok u kojem će biti objavljeni rezultati natječaja:
- o rezultatima natječaja podnositelji prijava bit će obaviješteni najkasnije u roku 15 dana od dana donošenja odluke o dodijeli poticaja.

NAPOMENA: Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Donja Dubrava, Trg Republike 13 ili na telefon 040 / 688-919.                         

NAČELNIK   

Marijan Varga


Odluka_o_imenovanju_povjerenstva_za_dodjelu_poticaja_2023. Prijava na natjecaj za poticaje za nekretnine u 2023. Odluka o poticanju ure_enja nekretnina - 2023. godina IZJAVA korisnika poticaja da nema kucu ili stan 2023.


Natrag