Javni natječaj za financiranje programa i projekata koje provode udruge, sredstvima iz proračuna Općine Donja Dubrava za 2023. godinu - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, br. 26/15, 37/21) i članku 2. Odluke o načinu raspodjele  raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Donja Dubrava za 2023. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata koje provode udruge (KLASA: 230-01/23-01/1, URBROJ: 2109-5-23-1  od 13. siječnja 2023. godine), objavljuje se 

                                           JAVNI  NATJEČAJ
za financiranje programa i projekata koje provode udruge,
sredstvima iz proračuna Općine Donja Dubrava za 2023. godinu 


 


I.
Predmet Javnog natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata koje provode udruge, za financiranje iz proračuna Općine Donja Dubrava u 2023. godini.
II.
Pravo podnošenja prijava na ovaj Javni natječaj imaju sve udruge koje su osnovane, djeluju ili imaju aktivnost na području Općine Donja Dubrava u području obrazovanja, kulture, sporta i rekreacije, socijalne skrbi i ostalih društvenih potreba, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti.
Ovaj Javni natječaj ne odnosi se na financiranje udruga koje se financiraju po posebnim propisima (DVD, Crveni križ i dr.).
III.
Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je 58.000,00 eura.
IV.
Rok za podnošenje prijava po ovom Javnom natječaju je 30 dana, a završava 28. veljače 2023.
V.
Prijavu na ovaj Javni natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i koja je programski usmjerena na rad u području koje se financiraju ovim Javnim natječajem, a što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Općini Donja Dubrava te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora. 
Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.
VI.
Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje.
Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Donja Dubrava www.donjadubrava.hr.
VII.
Natječajnu dokumentaciju treba poslati na mail: opcina@donjadubrava.hr,  preporučeno poštom ili osobno (predaja u ured Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donja Dubrava) na sljedeću adresu:
Općina Donja Dubrava,
Trg Republike 13,
40328 Donja Dubrava
„Javni natječaj za financiranje udruge na području Općine Donja Dubrava – ne otvaraj“


Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.
Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno dostavljene, te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti pismeno i elektroničkim putem e-mal: opcina@donjadubrava.hr  ili na broj tel: 040/688-919.

KLASA: 230-01/23-01/01
URBROJ: 2109-5-23-3
Donja Dubrava, 25.1.2023.

NAČELNIK
Marijan Varga, dipl. krim.


0. Upute za prijavitelje 2023. 1. Obrazac opisa programa ili projekta 2. Obrazac proračuna programa ili projekta 3. Popis priloga 4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financciranja 5.Obrazac realiziraog financijskog izvješća 6. Obrazac opisnog izvještaja programa ili projekta 7. Izjava da se ne vodi kazneni postupak 2023.


Natrag