Međimurska županija
Općina Donja Dubrava
Jedinstveni upravni odjel
Javni poziv za dodjelu sredstava potpore za razvoj „Dobravskog ljuka“ na području općine Donja Dubrava u 2022. godini - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Općina Donja Dubrava
Jedinstveni upravni odjel


KLASA: 320-01/22-01/9
URBROJ: 2109-5-02-22-2
Donja Dubrava, 11.8.2022.


Temeljem članka 3. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticanje razvoja poljoprivrede „Dobravski ljuk“ i „Očuvanje pčelinjeg fonda“ na području Općine Donja Dubrava (Službeni glasnik Međimurske županije, broj 10/22), Jedinstveni upravni odjel općine Donja Dubrava, dana 11.8. 2022. godine, objavljuje

          JAVNI POZIV 


za dodjelu sredstava potpore za razvoj „Dobravskog ljuka“ na području općine Donja Dubrava u 2022. godini

1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Podnošenje Zahtjeva za potporu za razvoj „Dobravskog ljuka“ na području općine Donja Dubrava u 2022. godini.
Potpora se dodjeljuje za proizvodnju Dobravskog ljuka i to za sjeme, lučice i luk.
Subvencionirati će se troškovi za:
- jednu žlicu sjemena – 5,00 kn
- jednu litru lučice – 12,50 kn
- jedan kilogram luka – 5,00 kn
Za provođenje ovog Javnog poziva osigurana su sredstva u Proračunu Općine Donja Dubrava u 2022. godini.
2. KORISNICI SREDSTAVA
Korisnici potpore su poljoprivredna gospodarstva i fizičke osobe s prebivalištem odnosno sjedištem na području Općine Donja Dubrava.
3. DODJELA POTPORE
Potpora se dodjeljuje za razvoj „Dobravskog ljuka“ i to sjemena, lučica i luka. Korisnik ostvaruje pravo na potporu kada načelnik Općine donese Odluku o dodjeli financijskih sredstava nakon što Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za utvrđivanje količina „Dobravskog ljuka“ na području općine Donja Dubrava utvrdi točne količine i sve pravovaljane prijave.
4. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV
Rok za podnošenje prijave je 22.8.2022. godine.
5. POTREBNA DOKUMENTACIJA I POSTUPKA DODJELE SREDSTAVA
Potrebna dokumentacija za prijavu je:
- Popunjeni obrazac Zahtjeva za potporu (u prilogu ovog poziva)
- Presliku osobne iskaznice 
- Potvrdu Općine Donja Dubrava o nepostojanju dugovanja,
- Presliku kartice žiro računa
Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donja Dubrava  poštanskom pošiljkom ili osobno na urudžbeni zapisnik, na propisanom obrascu s pripadajućom dokumentacijom na adresu:

OPĆINA DONJA DUBRAVA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
TRG REPUBLIKE 13
40328 DONJA DUBRAVA
Sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE“  Dobravskog ljuka.
Administrativnu kontrolu zahtjeva provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Donja Dubrava. Jedinstveni upravni odjel Općine Donja Dubrava prilikom obrade zahtjeva utvrđuje pravovremenost, potpunost prijave, udovoljavanje prijave propisanim uvjetima iz Javnog poziva. Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za utvrđivanje količina „Dobravskog ljuka“ na području općine Donja Dubrava ima obvezu izvršiti kontrolu prijavljenih količina proizvođača sjemena, luka i lučica prema prijavnim listovima. Povjerenstvo će poslove kontrole izvršiti do 31.8.2022. godine.
6. OSTALE ODREDBE
Ovaj Javni poziv objavljuje se na mrežnoj stranici Općine Donja Dubrava. Zahtjevi se zaprimaju do datuma koji je navedeni u Javnom pozivu. Nakon pregleda Jedinstvenog upravnog odjela i utvrđenih prijavljenih količina Povjerenstva, općinski načelnik donosi odluku o isplati sredstava pojedinom korisniku potpore Na Odluku općinskog načelnika može se izjaviti žalba Općinskom vijeću Općine Donja Dubrava u roku od 8 dana od dana prijema iste. Potpore se po isteku žalbe isplaćuju na žiro-račune podnositelja prijave. Korisnik je obvezan dodijeljena sredstva koristiti isključivo za realizaciju potpore za koju su sredstva dodijeljena. 
Ukoliko je korisnik potpore priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje ne odgovara stvarnom stanju, korisnik dobivena sredstva mora vratiti u proračun Općine Donja Dubrava te će biti isključen iz svih potpora Općine Donja Dubrava u narednih pet (5) godina. 

PROČELNICA
Monika Žinić, mag.oec.


 


Prijavni list


Natrag