Međimurska županija
Općina Donja Dubrava
Općinsko vijeće
Poznati dobitnici plaketa i zahvalnica za 2022. godinu - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Općina Donja Dubrava
Općinsko vijeće


KLASA: 024-04/22-01/6
URBROJ: 2109-5-22-3
Donja Dubrava, 5.7.2022.


Na temelju članka 30. Statuta Općine Donja Dubrava (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 9/18, 4/20, 4/21.), Općinsko vijeće Općine Donja Dubrava na 10. sjednici održanoj 5.7.2022. godine, donijelo je


                              O D L U K U

da se plakete i zahvalnice za 2022. godinu dodijele 


- PLAKETA
1. Rekis d.o.o. – za znatno ojačanje gospodarskog potencijala Općine Donja Dubrava
2. Kristijan Krušelj – za bogatu igračku i trenersku karijeru u KK „Dubravčan“
3. Goran Čižmešija – za dugogodišnju aktivnost u Zaštitarsko ekološkoj udruzi Senjar (ZEUS) i jačanju ugleda Općine Donja Dubrava


- ZAHVALNICE
1. Drago Mikulan – za aktivno sudjelovanje u društvenom životu Općine Donja Dubrava, posmrtno
2. Mario Mikulan – za ulaganje u dobrobit Lovačkog društva „Fazan“ i ugleda Donje Dubrave
3. Dominik Jadan – za dugogodišnju vjernost i aktivnost u NK „Dubravčan“


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općine. 


PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Ribić


 Natrag