Javni poziv pčelarima - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Općina Donja Dubrava Općinski načelnik


KLASA: 320-01/22-01/6
URBROJ: 2109-5-22-1
Donja Dubrava, 12.5.2022.


Temeljem članka 45. Statuta Općine Donja Dubrava („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/18, 4/20, 4/21.) načelnik objavljuje


 


JAVNI POZIV PČELARIMA


za dodjelu potpore za očuvanje pčelinjeg fonda na području  Općine Donja Dubrava u 2022. godini


1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Podnošenje Zahtjeva za potporu za očuvanje pčelinjeg fonda na poljoprivrednim gospodarstvima u Općini Donja Dubrava s ciljem održavanja i povećanja broja pčelinjih zajednica. Potpora se dodjeljuje za prehranu osnovnog stada u pčelarstvu ili prihranu pčelinjih zajednica u svrhu održavanja matičnog stada. Subvencionirati će se troškovi namijenjeni za: -prihranu osnovnog stada ili pčelinjih zajednica u iznosu od 100 kuna/košnici Za provođenje ovog Javnog poziva osigurana su sredstva u Proračunu Općine Donja Dubrava u 2022. godini.
2. KORISNICI SREDSTAVA
Korisnici potpore su fizičke osobe/obrti s prebivalištem odnosno sjedištem na području Općine Donja Dubrava.
3. DODJELA POTPORE
Potpora se dodjeljuje za prehranu osnovnog stada u pčelarstvu ili prihranu pčelinjih zajednica u svrhu održavanja matičnog stada.
4. PODNOŠENJE ZAHTJEVA Prijavu (ZAHTJEV) popunjava/podnosi nositelj PG-a, pčelar. Prijava se popunjava elektronski ili čitko velikim tiskanim slovima te mora sadržavati sve tražene podatke u obrascu Zahtjeva.  Svi prilozi se podnose u neovjerenoj preslici. Ovaj Javni poziv otvoren je do 19.5.2022. Prijava za dodjelu potpora podnosi se:
1. E-mailom na adresu: opcina@donjadubrava.hr
2. Poštom na adresu: Općina Donja Dubrava, Trg Republike 13
3. OSOBNO: Općina Donja Dubrava
5. PROCEDURA DODJELE POTPORE Zahtjevi se obrađuju prema redoslijedu podnesene prijave prema uvjetima iz ovog Javnog poziva. Provedba ovog Programa ne predstavlja upravni postupak i u procesu odobravanja, odnosno odbijanja zahtjeva, ne izdaju se upravni akti. Administrativnu kontrolu zahtjeva provodi Jedinstveni upravni odjel Općina Donja Dubrava. Jedinstveni upravni odjel Općine Donja Dubrava prilikom obrade zahtjeva utvrđuje pravovremenost, potpunost prijave, udovoljavanje prijave propisanim uvjetima iz Javnog poziva i iznos prihvatljivog troška. Potpore se isplaćuju do kraja mjeseca svibnja 2022.
6. OSTALE ODREDBE
Ovaj Javni poziv objavljuje se na mrežnoj stranici Općine Donja Dubrava. Općina Donja Dubrava zadržava pravo izmjene i poništenje ovog Javnog poziva, pri čemu ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja.
Ako se nakon izvršene isplate potpore korisnicima, na temelju naknadne administrativne kontrole i kontrole na terenu, utvrdi nepravilnost učinjena od strane korisnika, Općina Donja Dubrava donosi odluku o povratu sredstava , kojom od korisnika zahtijeva povrat neopravdano isplaćenih sredstava. 

NAČELNIK
Marijan Varga


2022 ZAHTJEV-PČELARI


Natrag