Međimurska županija
Općina Donja Dubra" />
Poziv na dostavu ponude zimska služba - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Općina Donja Dubrava 
Općinski načelnik

KLASA: 406-03/22-01/3
URBROJ: 2109-5-22-1
Donja Dubrava, 6.4.2022.


Na temelju članka 50. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18, 110/18, 32/20), članka 12. stavka 1 i članka 15. Zakona o javnoj nabavi (narodne novine, broj 120/16) te članka 2. Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora (Službeni glasnik Međimurske županije, broj 2/22), načelnik Općine objavljuje


                                          POZIV NA DOSTAVU PONUDA


Postupak jednostavne nabave 
Usluga održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području Općine Donja Dubrava

1.  Podaci o naručitelju:
Naziv i adresa naručitelja: Općina Donja Dubrava, Trg Republike 13, 40328 Donja Dubrava
OIB: 63140387407
Broj telefona: 040 688 919
Broj telefaksa: 040 688 919
Internetska adresa: www.donjadubrava.hr
Adresa elektroničke pošte: opcina@donjadubrava.hr
Odgovorna osoba naručitelja: Marijan Varga, dipl.krim, načelnik Općine Donja Dubrava
Osoba zadužena za kontakt s ponuditeljima: Monika Žinić, mag.oec., pročelnica JUO
2. Evidencijski broj nabave: JN 26/22
CPV - 90620000-9 usluga čišćenja snijega
3. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa
Sukladno članku 80. ZJN 2016., a vezano uz čl. 76. i 77. ZJN 2016 i sprečavanja sukoba interesa, Općina Donja Dubrava ne smije sklopiti ugovore o javnoj nabavi, kao ni okvirne sporazume sa slijedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata i pod ugovaratelja odabranom ponuditelju):
VARGA d.o.o., Prvomajska 16 Donja Dubrava, OIB: 17805800444
4. Vrsta postupka nabave
Jednostavna nabava
5. Procijenjena vrijednost nabave
Procijenjena vrijednost nabave iznosi 20.000,00 kn bez PDV-a
6. Predmeta nabave
Predmet nabave je usluga održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području Općine Donja Dubrava- zimska služba, za zimsko razdoblje 2022./2023.godine.
7. Početak i rok trajanja Ugovora
Ugovor o povjeravanju komunalnih djelatnosti sklapa se na rok od 1 (jedne) godine računajući početak roka od dana obostranog potpisa ugovornih strana. Ponudbeni troškovnik odabrane ponude postaje sastavni dio ugovora.
Jedinične cijene ugovaraju se kao nepromjenjive.
8. Vrsta i opseg poslova
Radovi koji su predmet ovog Natječaja opisani su u troškovniku. U svim stavkama troškovnika prikazuju se kompletni troškovi usluge. Mjesto izvršenja radova – područje Općine Donja Dubrava. Stvarne količine predmeta nabave temeljem sklopljenog Ugovora mogu biti ili veće ili manje od predviđene (okvirne) količine, obzirom da iste ovise o vremenskim odnosno zimskim uvjetima.
9. Kriterij za odabir ponude
Kriterij za odabir ponude je najniža cijena. U slučaju da su zaprimljene dvije ili više valjanih ponuda s istom cijenom, javni naručitelj odabrat će ponudu koja je zaprimljena ranije. Za donošenje odluke o odabiru dovoljna je jedna pristigla ponuda koja udovoljava traženim uvjetima natječaja.
10. Isprave i dokazi koje je potrebno priložiti uz ponudu
Presliku isprave o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ne stariji od 6 mjeseci od dana dostave poziva, kojom ponuditelj mora dokazati da je registriran za obavljanje poslova odnosno djelatnosti koja je predmet nabave.
Presliku Potvrde Porezne uprave o stanju duga kojom ponuditelj mora dokazati da nema duga po osnovi javnih davanja ne stariju od trideset (30) dana od dana dostave poziva.
Izjavu kojom se dokazuje da ponuditelj ima u vlasništvu mehanizaciju potrebnu za obavljanje komunalnih poslova.
11. Rok za dostavu ponude
Rok za dostavu ponuda je 22.4.2022. Do isteka roka za dostavu ponude ponuditelj može dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude koju dostavlja na isti način kao i osnovnu ponudu uz obaveznu naznaku da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude. Do isteka roka za dostavu ponude ponuditelj može pisanom izjavom odustati od svoje ponude te u tom slučaju može istodobno zahtijevati povrat svoje neotvorene ponude.
12. Način dostavljanja ponude
Ponuditelji dostavljaju svoje ponude u roku za dostavu ponude. Ponuditelj dostavlja ponudu u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici preporučenom poštanskom pošiljkom ili neposredno na zapisnik, na kojoj moraju biti navedeni sljedeći podaci:
naziv i adresa Naručitelja: OPĆINA DONJA DUBRAVA, TRG REPUBLIKE 13
- evidencijski broj nabave kojeg je Naručitelj dodijelio nadmetanju: JN 25/22
- naziv predmeta nabave:  Usluga održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području Općine Donja Dubrava
-     naznaka: „NE OTVARAJ“
- naziv i adresa Ponuditelja, kako bi istu bilo moguće neotvorenu vratiti pošiljatelju za slučaj da je ponuda podnesena nakon isteka roka za podnošenje ponude.
Kada ponuditelj neposredno dostavlja ponudu, izmjenu i/ili dopunu ponude, odnosno pisanu izjavu o odustajanju od dostavljene ponude Naručitelj će mu o tome izdati potvrdu.
13. Sadržaj ponude
Ponuda je pisana izjava volje ponuditelja da pruži usluge, a sukladno uvjetima i zahtjevima navedenim u zahtjevu za prikupljanje ponuda.
Ponuda treba sadržavati:
- popunjeni Ponudbeni list (predložak ponudbenog lista nalazi se u prilogu dokumentacije)
- popunjeni Troškovnik (predložak u prilogu dokumentacije)
- tražene dokumente
- ostale podatke tražene u dokumentaciji za nadmetanje (predlošci pojedinih izjava nalaze se u prilogu dokumentacije).
14. Način izrade ponude
- pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz Poziva za dostavu ponuda.
- ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu.
- ponuda se piše neizbrisivom tintom.
- ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi.
- ispravci moraju, uz navod datuma ispravka, biti potvrđeni potpisom ovlaštene osobe ponuditelja.
15. Postupak zaprimanja ponuda
Svaka pravodobno dostavljena ponuda upisuje se u Upisnik o zaprimanju ponuda te dobiva redni broj prema redoslijedu zaprimanja.
Upisnik o zaprimanju ponuda sastavni je dio Zapisnika o otvaranju ponuda.
Na omotnici ponude naznačuje se datum i vrijeme zaprimanja te redni broj ponude prema redoslijedu zaprimanja.
Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda ne upisuje se u upisnik o zaprimanju ponuda, ali se evidentira kod naručitelja kao zakašnjela ponuda.
16. Dopustivost alternativnih ponuda
Naručitelj ne dopušta nuđenje alternativnih ponuda, varijanti ili inačica ponuda.
17. Dopustivost dostave ponude elektroničkim putem
Nije dopustivo dostavljanje ponude elektroničkim putem.
18. Jezici i pismo ponude
Ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
19. Rok početka i završetka izvršenja ugovora
Izvršenje predmetne usluge planira se odmah nakon zaključenja ugovora, pa do 15. travnja 2023. godine. U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika usluge zimske službe mogu se izvršavati i nakon 15. travnja 2023. godine.
20. Otvaranje ponuda
Otvaranje ponuda nije javno i obavit će se po isteku roka za dostavu ponuda, a najkasnije 3 dana od isteka navedenog roka za dostavu ponuda. Ponude otvara nadležno općinsko Povjerenstvo.
21. Pregled i ocjena ponuda
Nakon otvaranja ponuda Povjerenstvo će pregledati i ocijeniti ponude na temelju uvjeta iz poziva za dostavu, te o istom sastavlja zapisnik. Ponude koje nemaju traženu dokumentaciju neće se razmatrati.
22. Donošenje Odluke o odabiru
Na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda načelnik Općine donosi Odluku o odabiru/poništenju koja će se dostaviti svim gospodarskim subjektima koji su dostavili svoje ponude.
Odluka o odabiru temelji se na kriteriju za odabir ponude.


NAČELNIK
Marijan Varga, dipl.krim.


Prilog I - PONUDBENI LIST - zimska služba Prilog II Troškovnik - zimska služba Prilog III Izjava


Natrag