Sazvana 13. sjednica Općinskog vijeća - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Mario Mikulan, predsjednik Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava, sazvao je 13. sjednicu istog za srijedu, 20. veljače 2019. godine s početkom u 19.00 sati.
Dnevni red sjednice možete pročitati u nastavku.


OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/19-01/01
UR.BROJ:2109/05-19-01/04
Donja Dubrava, 15.02.2019.

Na temelju članka  56.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava
 („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 6/2013.)

S A Z I V A M
13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava
za  SRIJEDU, -  20. VELJAČE 2019. godine, u 19,00 sati u zgradi "Zalan"
Za sjednicu predlažem sljedeći 

DNEVNI RED:
1. Izvješće Mandatne komisije o podnesenoj ostavci vijećnika Igora Mikora
2. Informacija o radu Općinskog načelnika između 12-13. sjednice Općinskog vijeća
3. Aktualni sat
4. Usvajanje zapisnika s 12. sjednice Općinskog vijeća
5. Izbor predsjednika Općinskog vijeća 
6. Razrješenje potpredsjednika i biranje novog potpredsjednika   
7. Donošenje Poslovnika Općinskog vijeća
8. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donja Dubrava.
9. Odluka o plaći – naknadi za rad načelnika i zamjenika Općinskog načelnika
10. Odluka o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Općine 
11. Program građenja objekta komunalne infrastrukture za 2019. godinu
12. Program održavanje komunalne infrastrukture za 2019. godinu 
13. Program financiranja potreba u kulturi i športu za 2019. godinu
14. Socijalni program Općine Donja Dubrava za 2019. godinu
15. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Donja Dubrava za 2019. godinu 
16. Odluka o izradi Generalnog UPU Gospodarska zona „Sjever“
17. Odluka o komunalnom doprinosu Općine
18. Odluka o preseljenju privezišta za čamce na lijevu obalu rijeke Drave
19. Slobodna riječ.

U prilogu su dostavljeni materijali za točke 2, 4, 7 do 10, 11 do 15 (dostavljeni ranije) 16, 17 i 18  dok će se obrazloženje za ostale točke dnevnog reda dati na sjednici.
  Molim vijećnike Općinskog vijeća da sjednici obavezno budu nazočni.
                                        

                        PREDSJEDNIK
                        Mario Mikulan 

Natrag