Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti


Izvod iz zapisnika 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava održane dana 29. kolovoza 2014. godine u Domu kulture „Zalan“ s početkom u 19,00 sati. možete pročitati u nastavku…


                                              I Z V O D   I Z   Z A P I S N I K A


sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava održane dana 29. kolovoza 2014. godine u Domu kulture „Zalan“ s početkom u 19,00 sati.
Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Zlatko Haramija i konstatirao da je sjednici nazočno 8 vijećnika, načelnik Dražen Miser, te ravnateljica Dječjeg vrtića „Klinčec“ Dubravka Horvat. 
Sjednici nisu nazočni vijećnici Marinko Lisjak, Zoran Horvat i Slobodanka Zvonar.
Predsjednik Vijeća Zlatko Haramija predlaže da su u dnevni red uvrsti točka 7. – Izmjena Odluke o kupo - prodaji zemljišta Ivana Haramije, ul. 3. Travnja 26.
Općinsko vijeće za sjednicu jednoglasno utvrđuje sljedeći:
DNEVNI RED:

1. Informacije o aktivnostima Općinskog načelnika između 6. i 7. sjednice Općinskog vijeća 
2. Aktualni sat
3. Usvajanje zapisnika s 6. sjednice Općinskog vijeća
4. Odluka o izmjeni Odluke o kupnji školskih udžbenika
      5.   Dječji vrtić „Klinčec“:
a/ Završni račun za 2013. godinu
b/ Popusti u sufinanciranju boravka djece
c/ Smanjenje ekonomske cijene boravka djece
6. Izmjena Odluke o kupo - prodaji zemljišta Ivana Haramije, ul. 3. Travnja 26
7. Slobodna riječ.

TOČKA 1.
Načelnik Općine Dražen Miser na upite vijećnika pojašnjava svoju pismenu informaciju o značajnijim aktivnostima između 6. i 7. sjednice OV-a. 
Nakon rasprave Općinsko vijeće prihvaća izvješće o aktivnostima Općinskog načelnika između 6. i 7. sjednice Općinskog vijeća – 8 ZA.  

TOČKA 2.
Nije bilo glasovanja u raspravi.
 
TOČKA 3.
Bez rasprave Općinsko vijeće donosi zaključak o usvajanju zapisnika s 6. sjednice Općinskog vijeća.– 8 ZA.

TOČKA 4.
Predsjednik Vijeća Zlatko Haramija predlaže da svoju Odluku uskladimo sa odlukom Skupštine međimurske županije o sufinanciranju troškova nabave udžbenika za sve učenike osnovnih škola. Prema dostavljenom prijedlogu Sporazumu Međimurska županija sufinancira 70% ukupnog troška nabave (95.381,30 kn) dok Općina Donja Dubrava sufinancira 16% tj. 19.000 kn.(Općina Donji Vidovec 14% tj.16.500 kn).
Bez rasprave Općinsko Vijeće prihvaća Sporazum Međimurske županije o sufinanciranju troškova nabave udžbenika za učenike osnovnih škola s područja Općine Donja Dubrava i Općine Donji Vidovec – 8 ZA.

TOČKA 5.a/
Bez rasprave Općinsko vijeće prihvaća izvršenje Plana Dječjeg vrtića „Klinčec“ za razdoblje 01.01.-31.12.2013. godine  sa prihodima 600.821 kn i rashodima 555.501 kuna, dok se višak od 42.725,00 kn namjenski planira na izgradnju terase Dječjeg vrtića (za 2.595 kn pokriva se manjak iz 2012. godine). -8 ZA. 
TOČKA 5.b/
Bez rasprave Općinsko vijeće prihvaća prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Klinčec“ od 05.06.2014. godine o popustima u sufinanciranju boravka djece (Klasa:601-01/14-01/5., Ur.br.2109/84-14-01-15, od 11. kolovoza 2014. godine. – 8 ZA. 
TOČKA 5.c/
Predsjednik Vijeća Zlatko Haramija predlaže da se ekonomska cijena boravka djece u dječjem vrtiću smanji za 10%, za desetsatni i šestsatni boravak odnosno jaslice, obzirom na nastali višak iz 2013. godine. 
Nakon kraće rasprave Općinsko vijeće donosi odluku o smanjenju ekonomske cijene boravka u Dječjem vrtiću Klinčec“  Donja Dubrava za 10 %  i to :
a/  za 10-satni boravak sa 1.290,00 kuna na 1.161,00 kn
b/ za 6-satni  boravak sa 1.100,00 kuna na 990,00 kn
c/ za jaslice sa 1.900,00 kn na 1.710,00 kn 
Nova ekonomska cijena primjenjivat će se od 01.09.2014. godine.  – 8 ZA.

TOČKA 6.
Načelnik Općine Dražen Miser iznosi da je Ivan Haramija donio nove dokumente Potvrdu Mjesna zajednice iz 1979. godine gdje piše „ zemljište društvenog vlasništva zamijenit će se sa privatnim bez naknade radi otvaranje nove ulice“, stoga predlaže da prijašnju odluku o kupo-prodaji izmijenimo (potvrda u prilogu).
 Nakon kraće rasprave Općinsko vijeće donosi Odluku o izmjeni odluke da se sa Ivanom Haramija iz Donje Dubrave, 3. Travnja 26 zamijeni zemljište bez naknade za formiranje općinskog puta odnosno građevinske parcele imenovanog. Od Stjepana Rupanovića iz Donje Dubrave, 3. Travnja 24 kupit će se 227 m2 po cijeni od 24 kn/m2, radi formiranja općinskog puta. – 8 ZA.

TOČKA 7.
Vijećnik Stjepan Lisjak iznosi nezadovoljstvo u rješavanju problema puta u ulici P.Miškine 34a (Špoljar-Punčikar), predlaže da Općina organizira sastanak za zainteresiranim stranama. Zbog nezadovoljstva radom Odborom za gospodarstvo izjavljuje da odustaje od daljnjeg članstva u Odboru. 
Predsjednik Vijeća Zlatko Haramija poziva sve vijećnike u nedjelju u 11,30 sati na otvorenje 8. Dana dobravskog ljuka.
Drugih pitanja odnosno rasprave nije bilo.  

Dovršeno u 19,40 sati
  
                              ZAPISNIČAR: Ivan Štefić
   
                               PREDSJEDNIK:  Zlatko Haramija, ing. el.

Natrag