Donja Dubrava, 16.11.2021.
Natječaj za dodjelu poticaja za uređenje nekretnina na području Općine Donja Dubrava u 2021. godini - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

KLASA: 370-01/21-01/04
URBROJ: 2109/05-21-1
Donja Dubrava, 16.11.2021.


Na temelju članka 5. Odluke o poticanju uređenja nekretnina na području Općine Donja Dubrava,  („Službeni glasnik Međimurske županije”, br. 15/17, 5/20), Općinski načelnik Općine Donja Dubrava raspisuje    

                                    N A T J E Č A J


za dodjelu poticaja za uređenje nekretnina na području Općine Donja Dubrava u 2021. godini


1. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu poticaja te visina poticaja:


Općina Donja Dubrava (u daljnjem tekstu: Općina) će vlasnicima nekretnina koji su tijekom 2021. godine kupili, naslijedili ili im je darovana nekretnina na području Općine u 1/1 dijela na kojoj je izgrađen stambeni objekt kojeg namjeravaju urediti za stanovanje ili se nalazi stambeni objekt u ruševnom stanju kojeg namjeravaju ukloniti i na istoj parceli izgraditi novi stambeni objekt, dodijeliti poticaj u iznosu od 20.000.00 kuna.
Pravo na ostvarivanje poticaja imaju vlasnici nekretnine (u daljnjem tekstu: korisnici poticaja) uz uvjet da je vlasnik ili supružnik vlasnika zaposlena osoba neprekinuto najmanje godinu dana od dana prijave za dodjelu poticaja, te da nema u vlasništvu stan, kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje. 
Nakon dodjele poticaja. Korisnici poticaja imaju sljedeće obveze:
a./ korisnik poticaja i članovi njegove uže obitelji (supružnik i djeca) moraju u roku od 2 godine nakon odobrenja potpore prijaviti prebivalište na adresi stambenog objekta za koji je odobren poticaj i mora zadržati prebivalište neprekinuto sljedećih 10 godina bez promjene,
b./ ukoliko se korisnik poticaja odluči za novogradnju, onda mora u roku od 2 godine nakon odobrenja potpore ishoditi akt o građenju i započeti građenje, a 6 godina nakon odobrenja potpore završiti građevinu te zajedno s članovima uže obitelji prijaviti prebivalište na adresi stambenog objekta za koji je odobren poticaj i mora zadržati prebivalište neprekinuto sljedećih 10 godina bez promjene.
Kao garanciju za ispunjenje uvjeta iz natječaja, korisnik poticaja prije zaključenja ugovora o dodjeli poticaja, mora dostaviti Općini bjanko zadužnicu najmanje u vrijednosti dodijeljenog poticaja ovjerenu kod javnog bilježnika.
U slučaju da korisnik poticaja u potpunosti ne ispuni neki uvjet iz natječaja, dužan je Općini vratiti dobivena sredstva uvećano za zatezne kamate najkasnije 60 dana nakon što nastane neispunjenje nekog od uvjeta.


2. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti:


- prijava na natječaj za dodjelu poticaja (obrazac prijave može se podići u Općini),
- presliku kupoprodajnog ugovora koji je ovjeren kod javnog bilježnika i prijavljen kod nadležne Porezne uprave ili presliku rješenja o nasljeđivanju,
- zemljišno-knjižni izvadak za kupljenu nekretninu ili  nekretninu koju je naslijedio, ne stariju od 30 dana
- kopiju katastarskog plana za kupljenu nekretninu ili nekretninu koju je naslijedio, ne stariju od 30 dana
- izjavu da nemaju stan, kuću ili kuću za odmor pogodnu za stanovanje, ovjerenu kod javnog bilježnika
- potvrdu HZMO kojom se dokazuje da je vlasnik nekretnine i/ili supružnik vlasnika zaposlena osoba najmanje godinu dana od dana raspisivanja natječaja,
- potvrdu o prebivalištu korisnika poticaja (samo kod nasljeđivanja) izdanu od MUP-a
- podatke o bankovnu račun korisnika poticaja.


3. Naziv tijela kome se molbe podnose i rok za dostavu molbi:


- prijave za dodjelu poticaja s traženom dokumentacijom, dostavljaju se najkasnije do 6.12.2021. godine na adresu: Općina Donja Dubrava, Trg Republike 13, Povjerenstvo za dodjelu poticaja za uređenje nekretnina  s naznakom „Natječaj za poticaj za uređenje nekretnina“. 


4. Rok u kojem će biti objavljeni rezultati natječaja:


- o rezultatima natječaja podnositelji prijava bit će obaviješteni najkasnije u roku 15 dana od dana donošenja odluke o dodijeli poticaja.

NAPOMENA: Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Donja Dubrava, Trg Republike 13 ili na telefon 040 / 688-919.                                                     
NAČELNIK
Marijan Varga


 


 


IZJAVA korisnika poticaja da nema kuću ili stan 2021. Prijava na natječaj za poticaje za nekretnine u 2021.


Natrag