Dnevni red 3. sjednice Općinskog vijeća - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Jučer je održana 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava. Radi tehničkih  problema dnevni red nije objavljen, kao obično, uoči sjednice. O čemu su jučer raspravljali dobravski vijećnici možete pročitati u nastavku.


KLASA: 021-05/21-01/05
URBROJ: 2109/05-03-21-1
Donja Dubrava, 10.9.2021.


Na temelju članka 58. i 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava  („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 15/18, 2/19, 4/21)

                                   SAZIVAM


3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava za SRIJEDU, 15. rujna 2021. godine u 19:00 sati u zgradi Zalan u prostoriji Vijećnice.
Za sjednicu predlažem slijedeći 


DNEVNI RED:
1. Aktualni sat
2. Informacija o radu općinskog načelnika između 2 - 3 sjednice Općinskog vijeća
3. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća
4. Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje 01.01.-30.06.2021.
5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Donja Dubrava sa 30.06.2021. godine sa bilješkama
6. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Donja Dubrava
7. II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Donja Dubrava
8. II. Izmjene i dopune Programa održavanja Općine Donja Dubrava
9. Odluka o imenovanju člana nadzornog odbora društva Međimurske vode d.o.o. Čakovec
10. Odluka o izradi razvojne strategije Općine Donja Dubrava 2022-2028. godine
11. Slobodna riječ


U prilogu su dostavljeni materijali za sve točke dnevnog reda. Materijali su poslani na mailove općinskih vijećnika.
Molim vijećnike Općinskog vijeća da sjednici obavezno budu nazočni.


PREDSJEDNIK
Josip RibićNatrag