URBROJ: 2109/05-21-26 Donja Dubrava, 13.04.202" />
Rješenje osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu financijskih sredstava udrugama - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

KLASA: 007-01/21-01/01 URBROJ: 2109/05-21-26 Donja Dubrava, 13.04.2021.


Na temelju članka 33. stavak 2. Zakona o udrugama  (“Narodne novine” broj 74/14, 70/17 i 98/19), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge  (Narodne novine br. 26/15), te  članka 45. Statuta Općine Donja Dubrava (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/18 i 4/20), načelnik općine Donja Dubrava, donio je


                                                  R  J  E  Š  E  N  J  E


o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu financijskih sredstava udrugama                                                 


                                             I


U cilju ostvarivanja uvjeta za dodjelu sredstava udrugama uz provođenje javnog natječaja na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, osniva se Povjerenstvo za dodjelu financijskih sredstava udrugama.                                                   II Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana. Mandat članova Povjerenstva traje 1 (jednu) godinu.


                                       III


U Povjerenstvo se imenuju: 1. MARKO LJUBEK - predsjednik 2. SABINA ŽINIĆ - član 3. MONIKA ŽINIĆ - član


                                         IV


U okviru svog djelokruga Povjerenstvo donosi odluku o dodjeli sredstava udrugama temeljem zakonskih propisa, odredbe Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, procjene o osnovanosti zahtjeva i mogućnostima proračuna.


V


Povjerenstvo radi na sjednicama koje se sazivaju prema potrebi. Predsjednik saziva sjednicu, predlaže dnevni red, predsjedava i rukovodi sjednicom, te potpisuje odluke koje donosi Povjerenstvo


                                              VI.


Administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel.


                                               VII


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranicama Općine


 


                                                                                     NAČELNIK


                                                                                      Marijan Varga, dipl. krim.


 Natrag