Odluka o početku jednostavne nabave, uređenje mrtvačnice u Donjoj Dubravi - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Temeljem članka 4. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/17) općinski načelnik Općine Donja Dubrava 05. listopada 2020. godine donosi                        ODLUKUo početku postupaka jednostavne nabave – Uređenje mrtvačnice u Donjoj Dubravi


Članak 1.
Naziv predmeta nabave:
Uređenje mrtvačnice u Donjoj Dubravi
Evidencijski broj nabave:
JN 25/20
CPV oznaka:
45450000-6 – Ostali završni građevinski radovi


Procijenjena vrijednosti nabave:
150.000,00 kn bez PDV-a


Podaci o osobama koje provode postupak:
1. Josip Ribić
2. Vladimir Čituš
3. Monika Žinić


Podaci o gospodarskim subjektima kojima će se uputiti poziv na dostavu ponude:
1. TERMOFAS j.d.o.o., Vatroslava Lisinskog 3, Ludbreg
2. B2 Bureau d.o.o., Poljska 75, Strahoninec
3. GRADIS d.o.o., Radnička 9, Savska Ves


Kriterij za odabir ponude:
Najniža cijena
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.


 


KLASA: 363-01/20-01/08
URBROJ: 2109/05-20-01/02
Donja Dubrava, 05.10.2020.


NAČELNIK
Marijan Varga, dipl.krim.Natrag