Odluka o poništenju natječaja za imenovanje pročelnika/pročelnice jedinstvenog upravnog odjela Općine Donja Dubrava - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

KLASA: 112-01/20-01/3
URBROJ 2109/05-02-01/07
Donja Dubrava, 08.09.2020.Temeljem članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), načelnik Općine Donja Dubrava donosi


ODLUKU
O PONIŠTENJU NATJEČAJA ZA IMENOVANJE PROČELNIKA/PROČELNICE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE DONJA DUBRAVA


I.
Poništava se Javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donja Dubrava, 1 izvršitelj/ica na neodređeno radno vrijeme (KLASA: 112-01/20-01/3, URBROJ: 2109/05-20-01/01) objavljen u „Narodnim novinama“ broj 94/20, dana 21. kolovoza 2020. godine, na web stranici i oglasnoj ploči Općine Donja Dubrava.
II.
Ova Odluka o poništenju Javnog natječaja za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donja Dubrava donosi se jer stručni uvjeti natječaja glede tražene stručne spreme i godina radnog iskustva nisu u skladu s Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 74/10 i 125/14).
III.
Protiv ove odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.
IV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, bit će objavljena u Narodnim novinama kao i na web-stranici Općine Donja Dubrava, te će se dostaviti svim kandidatima prijavljenima na natječaj.

NAČELNIK
Marijan Varga, dipl.krim.Natrag