Prijedlog proračuna Općine Donja Dubrava za 2020. godinu. - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Utvrđen je Prijedlog proračuna Općine Donja Dubrava za 2020. godinu.
Uz Prijedlog proračuna koji sam dostavio vijećnicima općinskog vijeća Općine Donja Dubrava, pozivam i zainteresirane Dobravčane da mi se jave svojim prijedlozima do 30.11.2019. godine, telefonom ili mailom.

Uz poštovanje
Općinski načelnik
Marijan Varga


 


OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 022-05/19-01/01
URBROJ: 2109/05-19-01/18
U Donjoj Dubravi, 14. studenoga 2019.VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

              S V I M A


Predmet: utvrđeni Prijedlog proračuna Općine Donja
Dubrava za 2020. godinu, dostavlja se,-


Sukladno odredbama članka 37. stavak (4) Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (pročišćeni tekst zakona NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), te članka 45 Statuta Općine Donja Dubrava („Službeni glasnim Međimurske županije“ broj 09/18) dostavljam


prijedlog Proračuna Općine Donja Dubrava za 2020. godinu
u visini od 10.820.000,00 kuna.

Obrazloženje prijedloga Proračuna.
Prijedlog Proračuna Općine Donja Dubrava za 2020. godinu temelji se na realnim prihodima Općine, projekciji raspisivanja natječaja u ministarstvima, utvrđenih potreba općinskih udruga i odbora, te uvažavajući prijedloge za socijalne i razvojne potrebe.
Proračun za 2020. godinu utvrđen je u iznosu od 10.820.000,00 kuna.
Proračunski prihodi utvrđeni su temeljem Upute Ministarstva financija.
Proračunski rashodi vezani su uz predviđene projekte od kojih izdvajam veće iznose usmjerene na programe:
- 1002 održavanje komunalne infrastrukture – u iznosu od 894.000,00 kuna, sa najvećim naglaskom na zbrinjavanje oborinskih voda, paralelno uz postavljanje kanalizacijskog sustava,
- 1003 jačanje gospodarstva - u iznosu od 1.905.000,00, za izgradnju infrastrukture u gospodarskoj zoni sjever i sjeveroistok,
- 1004 upravljanje imovinom – u iznosu od 1.153.000,00 kuna, za nastavak obnove Doma kulture „Zalan“ te za sportske objekte nogometnog i teniskog kluba,
- 1005 razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda - u iznosu od 800.000,00 kuna, za izgradnju kanalizacijskog sustava,
- 1006 razvoj i sigurnost prometa – u iznosu od 807.00,00 kuna, za izgradnju i uređenje pješačko-biciklističkih staza u ulici Koprivničkoj, Podravskoj i na Krbulji.


U proračunu Općine i nadalje se uz razvojno usmjerenje vodi briga i o socijalnoj skrbi, za što se utvrđuje iznos od 260.000,00 kuna.
Potpora općinskim udrugama ostaje u istom iznosu kao i prošle godine što predstavlja izdvajanje od 280.000,00 kuna .
Za troškove Dječjeg vrtića općine će izdvojiti iznos od 550.000,00 kuna.


Pozivam vijećnike, ukoliko imaju prijedloge za izmjenama ili dopunama Utvrđenog prijedloga proračuna za 2020. godinu da ih obrazlože s naznakom izvora financiranja do 30.11.2019. godine.


S poštovanjem,NAČELNIK
Marijan Varga, dipl. krim.


 U prilogu: Prijedlog proračuna za 2020. godinu


PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU


Natrag