Općina Donja Dubrava je raspisala natječaj za provedbu Programa stručnog osposobljavanja - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Općina Donja Dubrava temeljem Plana prijma u službu za 2016. godinu raspisala je kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Prelog (28.10.2016.) natječaj za provedbu Programa stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto administrativni referent/referentica.
Stručno osposobljavanje traje 12 mjeseci, a pravo polaganja državnog stručnog ispita (DSI) osoba ima dva mjeseca prije isteka vježbeničkog staža. Općina Donja Dubrava pokriva troškove polaganja DSI u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Više o natječaju u prilogu Obrasca objavljenog u HZZ-u Prelog.


ADMINISTRATIVNI REFERENT 10_16
Natrag