Zapisnik s 11. sjednice Općinskog vijeća - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Zapisnik s 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava održane dana 25. svibnja 2015. godine u Domu kulture „Zalan“ s početkom u 19,00 sati možete pročitai u nastavku…

KLASA:021-05/15-01/02.
UR.BROJ:2109/05-15-01/02.  
Donja Dubrava, 25.05.2015.


                                I Z V O D   I Z   Z A P I S N I K A


s 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava održane dana 25. svibnja 2015. godine u Domu kulture „Zalan“ s početkom u 19,00 sati.
Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Zlatko Haramija i konstatirao da je sjednici nazočno 9 vijećnika, načelnik Dražen Miser, te zamjenik načelnika Drago Mikulan i učenici Osnovne škole Donja Dubrava. 
Sjednici nije nazočan vijećnik Marijan Varga i Marinko Lisjak.
Općinsko vijeće za sjednicu jednoglasno utvrđuje sljedeći:

DNEVNI RED:
1. Informacije o aktivnostima Općinskog načelnika između 10. i 11. sjednice Općinskog vijeća 
2. Aktualni sat
3. Usvajanje zapisnika s 10. sjednice Općinskog vijeća
4. Odluka o osnivanju postrojbe Civilne zaštite
5. Dobrovoljno vatrogasno društvo
     a/ financijsko izvješće za 2014. godinu
     b/ plan rada za 2015. godinu
6. Zamolba KUD Seljačka sloga za korištenje prostorija
7. Slobodna riječ.TOČKA 1.
Načelnik Općine Dražen Miser na upite vijećnika pojašnjava svoju pismenu informaciju o aktivnostima između 10 i 11 sjednice OV-a.
Sjednici je nazočan vijećnik Marinko Lisjak.
Nakon rasprave Općinsko vijeće prihvaća izvješće o aktivnostima Općinskog načelnika između 10. i 11. sjednice Općinskog vijeća – 10 ZA.   

TOČKA 2.
Vijećnica Mihaela Martinčić u ime učenika 8 razreda Osnovne škole pita načelnika da li postoji mogućnost sufinanciranja prijevoza od strane Općine za putovanja učenika 4. i 7. razreda osnovne škole (škola u prirodi i ekskurzije), te mogućnost da Općina sufinancira nabavu udžbenika ili školskog pribora učenika srednjih škola.
Načelnik Općine Dražen Miser odgovorio je da Osnovna škola o prvom upitu podnese zamolbu o visini sufinanciranja troškova putovanja dok ispunjenje drugog upita ovisi o punjenju ovogodišnjeg Proračuna.
Vijećnik Stjepan Lisjak pita o rješavanju prilaza parcele Željka Špoljara, P.Miškine.
 Zamjenik načelnika Drago Mikulan odgovorio je da je su zainteresirane strane bile pozvane u Općinu ali da se jedna strana nije odazvala, pa nije bilo mogućnosti da se riješi nastali problem. 
Vijećnik Mario Mikulan predlaže da se zabrani promet vozilima (osim osobne dostave) težim od 3,5 t u ulicama Podravska od br.53 na dalje, i ulici Kalnička i V. Nazora zbog prometa autobusa i kamiona, te da se razmotri premještanje lokacije autobusa. 
Načelnik Općine Dražen Miser odgovorio je da će razmotriti zakonsku i imovinsko pravnu mogućnost rješenja rečenih prijedloga.

TOČKA 3.
Bez rasprave Općinsko vijeće donosi zaključak o usvajanju zapisnika s 10. sjednice Općinskog vijeća.– 10 ZA.

TOČKA 4.
Bez rasprave Općinsko Vijeće prihvaća predloženu Odluku o osnivanju postrojbe Civilne zaštite Općine Donja Dubrava (23 obveznika) – 10 ZA.

TOČKA 5.
Bez rasprave Općinsko vijeće donosi odluke o 
a/ prihvaćanju financijskog izvješća DVD-a Donja Dubrava za 2014. godinu,
b/ planu rada DVD-a Donja Dubrava za 2015. godinu - 10 ZA

TOČKA 6.
Bez rasprave Općinsko vijeće donosi odluku da se KUD-u „Seljačka sloga“ Donja Dubrava daju na korištenju bivše sanitarne prostorije (2) u Domu kulture „Zalan“ (ulaz s lijeve strane), radi skladištenja opreme udruge. Korištenje prostorije odobrava se na neodređeno vrijeme, odnosno opoziva od strane Općine.- 10 ZA.   

TOČKA 7.
Nije bilo glasovanja u raspravi.

Dovršeno u 19,45 sati
  

                        ZAPISNIČAR: Ivan Štefić                            

                        PREDSJEDNIK:  Zlatko Haramija, ing. el.
   
               

Natrag