Brzi izbornik
 
Arhiva  
 
 
Fotogalerija
 
 
Nostalgija 
 
 
Mali oglasi
 
 
Župa Sv. Margarete
 
 
Naše gospodarstvo 
 
 
O našim strankama
 
 
Naši sportaši
 
 
Vicoteka
 
 
Vremenska prognoza
 
 
Fotokritika
 
 
Osnovna škola
 
 
Katalog informacija
 
 
Javno nadmetanje
 
 
Dobravski pijac
 
Gdje smo?

map

Potražite nas na interaktivnoj mapi!
Najnovija fotka

60godišnjaci


Arhiva novosti

godina


mjesec


prikaži
Mali oglasi

Prodajem vw passat karavan cl,...

procitajte oglase ›››

predajte oglas ›››
ZAPISNIK S 9. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
7.1.2011.

Izvod iz zapisnika s 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava održane dana 28. prosinca 2010. godine u Domu kulture „Zalan“ možete pročitati u nastavku…

KLASA:021-05/10-01/447.
UR.BROJ:2109/05-10-01. 
Donja Dubrava, 28.12.2010.
                                              

                   I Z V O D   I Z   Z A P I S N I K A


s 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava održane dana 28. prosinca 2010. godine u Domu kulture „Zalan“ s početkom u 17,30 sati.
           
Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Željko Kovač i konstatirao da je sjednici nazočno 9 vijećnika, načelnik Marijan Varga i zamjenik Rudolf Lisjak.  
Sjednici nisu nazočni: Darko Horvat  i Dražen Miser.
Općinsko vijeće za sjednicu jednoglasno utvrđuje sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Izvješće o aktivnostima Općinskog načelnika između 8. i 9. sjednice Općinskog vijeća
2. Aktualni sat
3. Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Općinskog vijeća
4. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH u Općini Donja Dubrava
5. Izmjene i dopune Proračuna za 2010. godinu
6. Proračun Općine za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu
7. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2011. godinu 
8. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
9. Program financiranja potreba u kulturi i sportu u 2011. godini
10. Plan nabave u 2011. godini
11. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj
12. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine
13. Sporazum o financiranju naknade za dobrovoljne vatrogasce
14. Odluka o ukidanju Ulice Naselje Roma.
15. Slobodna riječ.

TOČKA 1.
Nakon kraće rasprave i pojašnjenja izvješća Općinsko vijeće prihvaća Izvješće o aktivnostima Općinskog načelnika između 8. i 9. sjednice Općinskog vijeća – 7 ZA i 1 SUZDRŽAN (Marijan Pongrac). 

TOČKA 2.
Vijećnik Marijan Pongrac zatražio je pojašnjenje o projektima „Zeleni vrtić“ i „Puna zdjela“.
Načelnik Marijan Varga odgovorio je da je projekt Zeleni vrtić realiziran 92%, odnosno 35.000 €. Sredinom prosinca Općina je dobila prva „europska“ sredstva za vrtić u iznosu od 7.700 €. Omjer sufinanciranja je 84% EU. Od Projekta „Puna zdjela“ Općina je partner u projektu, a potražujemo 70.000 kn.

TOČKA 3.
Općinsko vijeće donosi zaključak o usvajanju Zapisnika s  8. sjednice Općinskog vijeća.
– 9 ZA.

TOČKA 4.
Vijećnik Ivan Rusak na temelju primjedbi mještana i članova Odbora za poljoprivredu u javnom uvidu Izmjena i dopuna Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem  predlaže izmjenu u Programu na način da se dvije čestice (3194/4 i 3197/6  23 83 54  m/2) iz zakupa odrede za prodaju tako da ukupna površina u Programu zakupa iznosi 79 68 61 m2, a površina namijenjena prodaji  88 92 78 m2.
Vijećnik Marinko Lisjak podnosi primjedbu na Program jer je premalo zemljišta predviđeno za prodaju pa predlaže – iz zakupa – za prodaju čestice 4272/1, 4269, 3194/4, 3197/6 i 3197/1. (površine od cca 52 ha). Dalje navodi da predložene parcele za prodaju nemaju mogućnost priključka na komunalnu infrastrukturu i navodnjavanja, nalaze se daleko od naselja, da program ne podržava razvoj Općine kroz povrtlarstvo, voćarstvo, staklenike, izgradnju farmi… što bi sve moglo donijeti zapošljavanje do 30-tak radnika.

Načelnik Općine Marijan Varga  odgovorio je da je 10 ha predviđeno upravo za te namjene (zemljište za dodjelu Općini za potrebe razvoja). 
Predsjednik Vijeća upozorava da Odluka o izmjenama i dopunama Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem neće biti važeća ukoliko do 06.01.2011. godine stigne još koja primjedba na Program (čl. 30. stavak 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu).
Nakon duže rasprave Općinsko vijeće donosi Odluku o prihvaćanju predloženih izmjena i dopuna Programu raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH u Općini Donja Dubrava koju je predložio Ivan Rusak ispred Odbora za poljoprivredu.
- 7 ZA i 1 PROTIV (Marinko Lisjak) i 1 SUZDRŽAN (Marijan Pongrac).
Vijećnik Marijan Pongrac iznosi da zbog ranije utvrđenih obveza mora napustiti sjednicu.
 
TOČKA 5.
Tajnik Općine Ivan Štefić iznosi da je do smanjenja u Izmjenama i dopunama Proračuna za 2010. godinu došlo zbog manjeg priliva sredstava iz državnog i županijskog Proračuna (za 1.860.000 kn) i izravnog financiranja pješačko-biciklističke staze izvođaču radova i drugih manjih usklađivanja. Predloženo je smanjenje prihoda odnosno rashoda za 2.065.000 kn.
Nakon kraće rasprave Općinsko vijeće prihvaća predložene Izmjene i dopune Proračuna Općine Donja Dubrava za 2010. godinu sa smanjenjem planiranih prihoda  odnosno rashoda za 2.065.000 kuna, tako da je planirani prihodi odnosno rashodi iznose 3.011.000 kuna  - 7 ZA,  1 SUZDRŽAN (Marinko Lisjak). 
    
TOČKA 6.
Predloženi Proračun Općine za 2011. godinu pojasnio je načelnik Općine Marijan Varga.
Nakon kraće rasprave Općinsko vijeće prihvaća predloženi Proračun za 2011. godinu s utvrđenim ukupnim prihodima odnosno rashodima u iznosu od 3.840.000 kn.
- 7 ZA i 1 SUZDRŽAN (Marinko Lisjak). 

TOČKA 7.
Općinsko vijeće prihvaća predloženi Program gradnje objekata komunalne infrastrukture u 2011. godini. - 7 ZA i 1 SUZDRŽAN (Marinko Lisjak). 

TOČKA 8.
Općinsko vijeće prihvaća predloženi Program održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini.  - 7 ZA i 1 SUZDRŽAN (Marinko Lisjak). 

TOČKA 9.
Općinsko vijeće prihvaća predloženi Program financiranja javnih potreba, te kulture i športa za 2011. godini.  - 7 ZA i 1 SUZDRŽANI (Marinko Lisjak).

TOČKA 10.
Općinsko vijeće prihvaća predloženi Plana nabave za 2011. godinu. - 7 ZA i 1 SUZDRŽANI (Marinko Lisjak). 

TOČKA 11.
Načelnik Općine Marijan Varga pojašnjava Odluku o obračunu i naplati naknade za razvoj te iznosi da se koristi u svrhu izgradnje i razvoja sustava odvodnje na području naše Općine.
Nakon kraće rasprave Općinsko vijeće prihvaća Odluku o obračunu i naplati naknade za razvoj. Naknada za razvoj prihod je Međimurskih voda d.o.o. Čakovec a način utroška uredit će se sukladno Planu Općine. – 7 ZA i 1 SUDRŽANI (Marinko Lisjak).

TOČKA 12.
Načelnik Općine Marijan Varga iznosi da isti prijedlog odluke dostavljen je svim Općinama Međimurske županije od strane Međimurskih voda d.o.o. Čakovec. U odluci se definiraju uvjeti priključka građevina na vodovodnu mrežu.
Nakon kraće rasprave Općinsko vijeće prihvaća Odluku o priključenju na komunalne vodne građevine isporučitelja vodnih usluga Međimurskih voda d.o.o. Čakovec - 8 ZA.

TOČKA 13.
Načelnik Općine Marijan Varga iznosi da je Sporazum o financiranju naknade za dobrovoljne vatrogasce naložio vatrogasni inspektor u kontroli financiranje DVD-a.
Nakon kraće rasprave Općinsko vijeće prihvaća predloženi Sporazum o financiranju naknade za dobrovoljne vatrogasce  - 8 ZA.

TOČKA 14.
 Načelnik Općine Marijan Varga pojašnjava da je za potrebe Područnog ureda za katastar Čakovec potrebno donijeti Odluku o ukidanju Ulice Naselja Roma radi provođenja popisa stanovništva u 2011. godini.
Općinsko vijeće donosi Odluku o ukidanju ulice pod rednim brojem 14 „Naselja Roma“ u Donjoj Dubrava, sukladno članku 34. Pravilnika o registru prostornih jedinica. – 8 ZA.

TOČKA 15.
 Pod ovom točkom nije bilo nikakvih pitanja.
    

                                
                       ZAPISNIČAR: Ivan Štefić

                       PREDSJEDNIK:  Željko Kovač
 

                                                                              

...PrivredniciAnketa

Rezultati

Raspored sv. misa
Nedjelja
13.10.2013.
7.30 za + Čižmešija Ceciliju god., Tomu i + rod.
10.30 ŽUPNA


bottom
Coldreactor - home of Damir Karić